مجتمع صنایع غذایی تیهو تنها تولید کننده غذای آماده ایرانی که به روش صنعتی تهیه می شود و به دو صورت گرم و سرد عرضه می گردد.
غذای آماده مصرف تیهو با استفاده از بهترین مواد اولیه تهیه شده و با کمک دستگاه های تمام اتوماتیک و پیشرفته در سطح استانداردهای بین المللی بدون دخالت دست تولید می گردد.